KTA Kielce
KTA Kielce
Pomoc prawna

Pomoc Finansowa:

Podstawa prawna.

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych:

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
   o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 nr 105, poz. 881 ze zm.).

Akty prawne dotyczące renty socjalnej i renty rodzinnej:

• Ustawa z dnia 27czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr. 135, poz. 1268 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003r. w sprawie przyznania renty
   socjalnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1656);
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. z 2004 r.
   Dz. U. Nr39,poz.353 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w spraie orzekania i niezdolności do pracy
   (Dz. U. Nr 273, poz. 2711).

Akty prawne dotyczące ulgi rehabilitacyjnej:

• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r., Dz. U. Nr 14, poz. 176
   ze zm.) Artykuły: art. 26, ust. 1 pkt. 6, ust 7a, pkt 1-15, ust. 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, ust. 13a.

Akty prawne dotyczące specjalistycznych Usług Opiekuńczych:

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
   (Dz. U. Nr 189, poz.1598 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 42,
   poz.409);
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochroni zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.).

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest przez właściwego wójta/burmistrza/ prezydenta miasta na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Osobie tej
   przysługuje też większość opisanych niżej dodatków do zasiłku.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł netto. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (mające orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) kryterium dochodowe wynosi 583,00 zł.

W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego dla obliczenia dochodu przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym. Obecnie jest to 158,00 zł.

Jeżeli okaże się, że dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą rodzinę do zasiłku rodzinnego (oobecnie 48 zł) i jeżeli zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym, to w dalszym ciągu uprawnia to do przyznania zasiłku. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym okresie zasiłkowym zasiłek nie będzie mógł być przyznany.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje m.in., jeżeli:

• Dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w rodzinie zastępczej;
• Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
• Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
• Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,
   chyba, że rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, albo ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił pozew o alimenty,
   sąd zobowiązał jednego z rodziców o ponoszenia kosztów na dziecko, a od drugiego nie zasądził alimentów.

Dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego:

• Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
• Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji,
• Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje:

• Dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• Osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• Osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o ile niepełnosprawność
   powstała przed 21 rokiem życia;
• Osobie powyżej 75 roku życia.

Nie maja prawa do zasiłku osoby przebywające w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt i udzielane świadczenia są częściowo lub w całości finansowane z budżetu państwa, albo Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, albo opiekunowi faktycznemu z tytułu nie podjęcia przez te osoby lub rezygnacji z zatrudnienia, albo innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami dotyczącymi konieczności stałej lub długotrwałej opieki, albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:

• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku
   przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
• osoba wymagająca opieki przebywa w rodzinie zastępczej;
• osoba wymagająca opieki przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
   wykluczając ZOZ;
• osoba w rodzinie ma wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad tym dzieckiem;
• osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia
   pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

Renta socjalna:

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

• przed ukończeniem 18 roku życia;
• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia;
• w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może zostać przyznana na stałe lub na pewien okres czasu, w zależności od tego, czy całkowita niezdolność do pracy jest trwała, czy okresowa- w takim przypadku przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna:

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń, pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Do uprawnionych członków rodziny, o których mowa wyżej należą:

• Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
• Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed 18 rokiem życia wnuki, rodzeństwo i inne dzieci w tym również w ramach
   rodziny zastępczej;
• Małżonek (wdowa, wdowiec);
• Rodzice.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

• co do zasady – do ukończenia 16 lat;
• do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, albo;
• bez względu na wiek , jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa wyżej.

Ulga rehabilitacyjna:

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje:

• Osobom niepełnosprawnym- inwalidom I stopnia, tj. osobom mającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
   lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji i inwalidom II stopnia,
   tj. osobom mającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności
   do pracy;
• Osobom mającym na utrzymaniu ww. osoby oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto z prawa do ulgi rehabilitacyjnej można skorzystać tylko, gdy osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu jest:

• małżonek;
• dzieci własne i przysposobione (adoptowane);
• dzieci obce przyjęte na wychowanie;
• pasierbowie;
• rodzice i rodzice małżonka;
• rodzeństwo;
• ojczym, macocha, zięciowie, synowe.

Ulga rehabilitacyjna polega na możliwości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Istota i rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych.

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych należy do obowiązkowych zadań gminy i odbywa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku o przyznanie usług obligatoryjnie należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie, choć o ilości przyznanych i tak ostatecznie decyduje Ośrodek. Po zgłoszeniu w ciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. Rodzinny wywiad środowiskowy.

W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu- bądź nie- tej formy pomocy. Jeżeli decyzji nie wydano w terminie przysługuje prawo złożenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skargi na nie załatwienie sprawy w terminie.

Od wydanej we wskazanym wyżej trybie decyzji, przysługuje odwołanie na zasadach określonych w kodeksie postepowania administracyjnego.Zapraszamy na Fan Page KTA Kielce:Fan Page KTA KielceWspółpraca:
pfron autyzm


urząd marszałkowski woj. świętokrzyskiego


urząd miasta kielce


miejski ośrodek pomocy rodzinie kielce


narodowy fundusz zdrowia kielce
Sponsorzy:
skan-color kielce


Rotary Club Kielce
Kontakt:
krajowe towarzystwo autyzmu oddział kielce

25-624 Kielce,
ul. Mieszka 1-go 79

Telefon: (41) 366-08-56
Fax. (41) 366-08-56

E-mail: kta@autyzm-kielce.pl

www.autyzm-kielce.pl

Numer konta:
Bank Pekao SA: 23 1240 4416 1111 0000 4953 1110

Organizacja Pożytku Publicznego:
KRS: 0000016750
REGON: 290486816
NIP: 657-20-08-997